இந்திய மரபுடமை நிலையம்

The Indian Heritage Centre, under the management of the National Heritage Board and with support from the Indian community, traces the history of the Indian and South Asian communities in the Southeast Asian region.

The four-storey building is an iconic, unique and sustainable building that blends both traditional Indian as well as modern architectural elements. The architectural design for the facade is inspired by the baoli (or Indian stepwell), and seeks to create an urban forum for the celebration and appreciation of Indian culture. It houses five permanent galleries, a museum shop as well as programming and activity spaces.

The diversity and multi-faceted nature of Indian culture is also captured in the use of a translucent shimmering façade to create an impression of the Centre as a “shining jewel” in the day, and the transformation into a “glowing lantern” of the Indian community with the lighting of the colourful façade mural at night.

Situated at 5 Campbell Lane, the Centre also serves as a springboard for visitors to explore Little India and enjoy the sights, sounds and scents of the historical precinct. Indian Heritage Centre was opened by Prime Minister Lee Hsien Loong on 7 May 2015 and offers year-round exhibitions, programmes and activities to promote greater public awareness and appreciation of Indian heritage, arts and culture.

தமிழர் திருநாள் பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாட தயாராகும் சிங்கப்பூர்!

Editor
இந்த ஜனவரியில் பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாட இந்திய மரபுடைமை நிலையமும் தயாராகிவிட்டது....